Blisko 45 lat temu, pod koniec 1955 r., skrystalizowała się idea powołania w szczecińskim ośrodku akademickim towarzystwa naukowego. Inicjatorami byli profesorowie pierwszych, okrzepłych już wówczas, wyższych uczelni Szczecina – Pomorskiej Akademii Medycznej i Politechniki Szczecińskiej, oraz nowo utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej. Pod kierownictwem rektora Politechniki Szczecińskiej, dra Stanisława Schwanna, podjęli oni pierwsze działania organizacyjne. Dążono do zintegrowania kadr uczelnianych, zajmujących się dotąd głównie własnymi zadaniami badawczymi, wokół wspólnych celów i problemów, zwłaszcza regionalnych, wymagających konsolidacji środowiska naukowego. Za wzór stawiano sobie towarzystwa działające w innych ośrodkach, takie jak Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe czy jedno z najstarszych w kraju – Płockie Towarzystwo Naukowe. Pod przewodnictwem prof. dra Leona Babińskiego powstał w pierwszych miesiącach 1956 roku Zespół Statutowy, którego zadaniem było przygotowanie formalnych podstaw przyszłego stowarzyszenia. Jednocześnie podjęto wiele wstępnych starań na szczeblu wojewódzkim i krajowym, przede wszystkim w Polskiej Akademii Nauk. Powołanie 4 grudnia 1956 r. Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (STN) uwieńczyło bardzo sprawne działania organizacyjne.

Jednym z celów, jaki od początku przyświecał Towarzystwu, było wzbogacenie problematyki realizowanej w szczecińskich uczelniach o szeroki aspekt humanistyczny przez włączenie kadry naukowej poza-uczelnianych instytucji, takich jak Archiwum Państwowe, Muzeum Narodowe, Ośrodek Badań Archeologicznych, Biblioteka Miejska i Wojewódzka – ważnych dla stworzenia platformy kontaktów naukowych między specjalistami różnych dziedzin. Dzięki finansowaniu przez Polską Akademię Nauk, STN podjęło szeroką działalność wydawniczą, by wspomagać rozwój kadr naukowych. Publikowane na wysokim poziomie edytorskim prace habilitacyjne i inne pozwoliły wielu młodym naukowcom uzyskać w stosunkowo krótkim czasie stopnie i tytuły naukowe docenta i profesora.

U progu XXI wieku przed Szczecińskim Towarzystwem Naukowym stają nowe zadania, wynikające z roli, jaką środowisko naukowe powinno pełnić w życiu społecznym i gospodarczym. Niektóre próby są podejmowane już od paru lat, a o celowości tych działań zadecyduje docenienie roli nauki w regionie zachodniopomorskim.


Twórcy Sczecińskiego Towarzystwa Naukowego

Członkami-założycielami Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego byli przedstawiciele wyższych uczelni oraz różnych instytucji naukowych Szczecina, delegowani przez swoje środowiska. Należeli tu: prof. dr Leon Babiński (PS), prof. dr B. Górnicki (PAM), Dyrektor Muzeum Narodowego doc. dr W. Filipowiak, prof. dr J. Kolowca (WSR), doc. dr S. Kownas (WSR), dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego dr H. Lesiński, doc. dr hab. A. Linkę (WSR), doc. K. Lisowski (PS), prof. dr M. Lityński (WSR), prof. dr Cz. Murczyński (PAM), prof. Z. Paryski (PS) prof. T. Rosner (PS), dr S. Schwann (PS), prof. dr J. Słotwiński (PAM), prof. dr K. Stojałowski (PAM), dyrektor Pracowni Archeologicznej PAN dr T. Wieczorowski, dr A. Wielopolski (PS), prof. dr S. Zajączek (PAM).

Gwiazdką wyróżniono nazwiska osób umieszczonych na kartach Ludzie nauki Szczecina w 50-leciu. Księgi osiągnięć. Red. J. Rutkowski. Szczecin 1996, gdzie przedstawiono ich biografie. Są to postacie, które złotymi zgłoskami zapisały swój udział w działalności Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Zarząd tymczasowy STN został utworzony w grudniu 1956 r., a Zarząd, wybrany w podobnym składzie przez Walne Zabranie 15.06.1957 r., stanowili: prezes – prof. dr Leon Babiński*, wiceprezes – doc. Konstanty Lisowski, sekretarz generalny – doc. dr Stefan Kownas*, zastępca sekretarza – prof. dr Jan Słotwiński, później doc. dr hab. Antoni Linkę*, oraz wybrany na Walnym Zebraniu główny redaktor wydawnictw mgr Henryk Lesiński*. W następnych latach wiceprezesem został prof. dr Kazimierz Stojałowski*. Ci sami, oddani sprawie organizatorzy STN, latami piastowali swoje funkcje, podejmując coraz nowe zadania. Do Zarządu wchodziło ponadto dwóch delegatów członków nadzwyczajnych, którymi w kolejnych okresach byli: doc. dr Julia Starkiewiczowa i mgr Józef Meder, dr Jan Kortas i dr Saturnin Borowiec.

Duży zakres zadań statutowych należał do czterech wydziałów STN. Przewodniczący wydziałów uczestniczyli w zebraniach Zarządu z głosem stanowiącym. Na przewodniczących zostały powołane następujące osoby: Wydziału I Nauk Społecznych – prof. dr Alfred Wielopolski*, później prof. dr Stanisław Schwann i ponownie prof. A. Wielopolski, Wydziału II Nauk Przyrodniczo-Rolniczych – prof. dr hab. Marian Niklewski*, Wydziału III Nauk Lekarskich – prof. dr hab. Eugeniusz Miętkiewski*, Wydziału IV Nauk Matematycznych i Technicznych – doc. Konstanty Lisowski, później prof. dr Ryszard Bagiński, prof. Tadeusz Rosner i prof. Bogusław Tittenbrun. Wszystkie wydziały prowadziły w tych latach bardzo aktywną działalność referatową oraz rekomendowały wydawnictwu STN bardzo liczne opracowania naukowe. Bardziej szczegółowe informacje na te tematy są zawarte w wydanych Sprawozdaniach Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego za lata 1956-1966. Długa, ponad 10-letnia, przerwa w wydawaniu Sprawozdań ogranicza dostęp do pełniejszych informacji, których trzeba szukać w bogatej dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w STN.

Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego pod przewodnictwem prezesa prof. dra hab. Leona Babińskiego działał przez czternaście lat (1957-1970). Gdy po tym długim okresie Walne Zebranie wybrało 18.02.1970 r. nowe władze STN, prof. Leonowi Babińskiemu nadano tytuł prezesa honorowego i honorowego członka Towarzystwa.

Zarząd w nowym składzie działał w latach 1970-1982. Należeli do niego: prezes – prof. dr hab. Kazimierz Stojałowski (z Wydziału III); wiceprezes – prof. dr hab. Stefan Kownas, a od 1973 r. prof. dr hab. Adam Radzikowski (z Wydziału IV); sekretarz generalny – prof. dr hab. Antoni Linkę (z Wydziału II), a od 1979 r. prof. dr hab. Jerzy Pisecki; zastępca sekretarza – prof. Tadeusz Rosner, a od 1973 r. doc. dr hab. Zygmunt Machoy (z Wydziału III), wcześniej delegat członków nadzwyczajnych; główny redaktor – doc. dr hab. Henryk Lesiński (z Wydziału I); w listopadzie 1976 r. został powołany zastępca redaktora – prof. dr hab. Antoni Warzecha (z Wydziału II). Delegatami członków nadzwyczajnych byli: doc. dr Fryderyk Stręk (z Wydziału IV), a od 1976 r. dr Aleksandra Tustanowska (z Wydziału III), doc. dr Tadeusz Madej (z Wydziału I) i doc. dr Stanisław Stachak (z Wydziału II), doc. dr hab. Antoni Warzecha (z Wydziału II), a od 1976 r. prof. dr hab. Marian Piech (z Wydziału II).

Przewodniczącymi wydziałów STN w tych latach byli: Wydziału I – prof. dr Alfred Wielopolski, później doc. dr Bogdan Dopierała*, a od 1975 r. prof. dr hab. Eufemiusz Terebucha*, Wydziału II – prof. dr hab. Marian Niklewski, Wydziału III – prof. dr Eugeniusz Miętkiewski, Wydziału IV – prof. dr hab. Adam Radzikowski, następnie prof. dr Wiktor Gorzelany, prof. dr hab. Karolina Paluch, a od 1977 r. prof. dr inż. Józef Kępiński*. W roku 1976 został utworzony Wydział V Nauk Morskich, a na przewodniczącego powołano prof. dra hab. Krzysztofa Prawdzica*.

Częstszy rytm zmian składu Zarządu STN, co dwie kadencje, rozpoczął się w latach 1982-1985. Zarząd stanowili wtedy: prezes – prof. dr hab. Władysław Górski* (z Wydziału I), wiceprezes i redaktor „Szczecińskich Roczników Naukowych" – prof. dr hab. Eugeniusz Miętkiewski (z Wydziału III), sekretarz generalny – prof. dr hab. Czesław Kożmiński (z Wydziału II), zastępca sekretarza – doc. dr Antoni Tadajewski (z Wydziału V), główny redaktor – prof. dr hab. Henryk Lesiński (z Wydziału I), zastępca redaktora – dyrektor Książnicy Pomorskiej Stanisław Krzywicki (z Wydziału I); delegaci członków nadzwyczajnych – doc. dr hab. Zdzisław Boryczko (z Wydziału II) i dr Kazimierz Kozłowski (z Wydziału I).

W kolejnej kadencji, 1985-1988, zaszły nieduże zmiany w składzie Zarządu: sekretarzem generalnym został prof. H. Lesiński, zastępcą – doc. dr hab. Jan Szyszkowski (z Wydziału I), zaś głównym redaktorem – prof. dr hab. Janina Jasnowska (z Wydziału II). Członków nadzwyczajnych reprezentowali delegaci: dr Jarosław Hrynkiewicz (z Wydziału V) i doc. dr hab. Roman Sobański (z Wydziału IV), od 1986 r. zastępca redaktora; delegatem na to miejsce został dr Jan Małecki (z Wydziału II).

W tych latach przewodniczącymi wydziałów byli: Wydziału I – prof. dr hab. Zdzisław Łaski*, Wydziału II – prof. dr hab. Marian Piech, Wydziału III – prof. dr hab. Aleksandra Krygier-Stojałowska, Wydziału IV – wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Karolina Paluch, a od 1983 r. przewodniczący doc. dr inż. Henryk Ostapczuk, Wydziału V – prof. dr hab. Krzysztof Prawdzie, a od 1986 r. doc. dr hab. Stefan Trzeciak.

Na kadencję 1988-1991 został wybrany Zarząd w nowym składzie: prezes – prof. dr hab. Henryk Lesiński, wiceprezes – prof. dr hab. Eugeniusz Miętkiewski, i drugi wiceprezes – prof. dr hab. Waldemar Ostrowski* (z Wydziału II), sekretarz generalny – prof. dr hab. Ludwik Janiszewski (z Wydziału I), zastępca sekretarza – doc. dr hab. Jan Szyszkowski, główny redaktor – prof. dr hab. Janina Jasnowska, zastępca redaktora – prof. dr hab. Roman Sobański, delegaci członków nadzwyczajnych – dr Jarosław Hrynkiewicz i dr Jan Małecki.

Przewodnictwo wydziałów objęli: Wydziału I – prof. dr hab. Józef Rutkowski, Wydziału II – prof. dr hab. Marian Piech, Wydziału III – prof. dr hab. Stanisław Czekalski, Wydziału IV – doc. dr hab. Józef Kopeć, Wydziału V – doc. dr hab. Stefan Trzeciak.

 

W kolejnych kadencjach, 1991-1994 i 1994-1997, skład Zarządu był następujący: prezes – prof. dr hab. Józef Rutkowski* (z Wydziału I), wiceprezes – prof. dr hab. Eugeniusz Miętkiewski, drugi wiceprezes – prof. dr hab. Janina Jasnowska, sekretarz generalny – prof. dr hab. Izabela Dunin-Kwinta (z Wydziału V), następnie prof. dr hab. Jerzy Straszko (z Wydziału IV), zastępca sekretarza – prof. dr hab. Edward Włodarczyk (z Wydziału I), redaktor naczelny – prof. dr hab. Henryk Lesiński, zastępca redaktora – prof. dr hab. Roman Sobański, delegaci członków nadzwyczajnych – prof. dr hab. Henryk Komarnicki (z Wydziału I) i dr inż. Leopold Winkler (z Wydziału II).

Przewodniczącymi wydziałów byli: Wydziału I – prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński, Wydziału II – prof. dr hab. Włodzimierz Songin, Wydziału III – prof. dr hab. Andrzej Paradowski, Wydziału IV – prof. dr hab. Józef Kopeć, Wydziału V – prof. dr hab. Krzysztof Formicki.

Zarząd wybrany na kadencję 1997-2000 z małymi zmianami będzie działał w latach 2000-2003 w następującym składzie: prezes – prof. dr hab. Janina Jasnowska (z Wydziału II), wiceprezes – prof. dr hab. Andrzej Paradowski (z Wydziału III), wiceprezes – prof. dr hab. Janusz Faryś (z Wydziału I), zaś od 2000 r. – prof. dr hab. Maciej Rogalski (z Wydziału II), sekretarz generalny – prof. dr hab. Andrzej Bałaban (z Wydziału I), zastępca sekretarza – prof. dr hab. Andrzej Kompowski (z Wydziału V), główny redaktor – prof. dr hab. Roman Sobański (z Wydziału IV), zastępca redaktora – prof. dr hab. Henryk Komarnicki (z Wydziału I), delegaci członków nadzwyczajnych – prof. dr hab. Stanisław Stanosz i dr inż. Leopold Winkler. Walne Zebranie, które odbyło się 22.03.2000 r., dokonało zmian – sekretarzem generalnym został prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (z Wydziału I), a prof. dr hab. Andrzej Bałaban objął funkcję zastępcy sekretarza.

Przewodniczącymi wydziałów zostali: Wydziału I – prof. dr hab. Władysław Stępiński, Wydziału II – prof. dr hab. Włodzimierz Songin, Wydziału III – prof. dr hab. Andrzej Cretti, Wydziału IV – prof. dr hab. Jerzy Straszko, Wydziału V – prof. dr hab. Krzysztof Formicki, a od 1999 r. prof. dr hab. Izabela Dunin-Kwinta.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat polityki cookie znajdziesz tutaj przejdź do strony.

Akceptuję cookie tej strony.

EU Cookie Directive Module Information