SOCIETAS   SCIENTIARUM   STETINENSIS

SZCZECIŃSKIE   TOWARZYSTWO  NAUKOWE

STATUT § 1.      Nazwa Towarzystwa brzmi: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe

            (Societas Scientiarum Stetinensis).

§ 2.      Siedzibą Towarzystwa jest Szczecin.

§ 3.      Terenem działania Towarzystwa jest region Pomorza Zachodniego.

§ 4.      Na dokumentach i publikacjach Towarzystwa używa się pieczęci okrągłej z wizerunkiem gryfa pomorskiego i napisem w otoku: Societas Scientiarum Stetinensis.

§ 5.1.   Medal STN  „Amicus Scientiae et Veritatis” wraz z dyplomem przyznawany jest wyróżniającym się młodym pracownikom naukowym ze stopniem doktora, uzyskanym przed ukończeniem 35 roku życia, za głębokie zaangażowanie oraz rzetelny i twórczy stosunek do nauki, uwieńczony znaczącymi osiągnięciami w określonej dziedzinie wiedzy teoretycznej lub stosowanej.

      2. Medal ustanowiony został w dniu 19 marca 1986 roku w związku z przypadającą  w tym roku XXX rocznicą założenia Towarzystwa.

      3. Medal ma kształt okrągły o średnicy 8 cm i wykonany jest z brązu. Jego awers przedstawia pieczęć Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego wzorowaną na pieczęci księcia Bogusława V z pierwszej połowy XIV wieku. Rewers ozdobiony jest napisem „AMICUS  SCIENTIAE  ET  VERITATIS”.

 1. 4.Medal nadawany jest w oparciu o „Regulamin przyznawania Medalu Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Kwalifikacje kandydatów do wyróżnieniaSTN przeprowadzane są w ramach poszczególnych Wydziałów Towarzystwa.

§ 6.      Celem Towarzystwa jest praca nad integracją środowiska naukowego, reprezentowanie i popieranie interesów tego środowiska oraz rozwijanie badań odnoszących się do regionu Pomorza Zachodniego. Zadania te spełnia Towarzystwo bądź w pełnym swoim składzie, bądź w istniejących w nim następujących Wydziałach:

 1. I.Nauk Społecznych
 2. II.Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
 3. III.Nauk Medycznych
 4. IV.Nauk Matematycznych i Technicznych
 5. V.Nauk Morskich

§ 7.      Określone w paragrafie 6 cele osiąga Towarzystwo przez:

1) organizowanie posiedzeń naukowych i utrzymywanie współpracy między

    poszczególnymi instytucjami i pracownikami naukowymi,

2) kwalifikowanie i ogłaszanie drukiem wydawnictw naukowych,

3) gromadzenie zbiorów i materiałów naukowych,

4) inicjowanie badań naukowych, zwłaszcza badań regionalnych oraz wynika- 

    jących  z potrzeb środowiska lub zmierzających do pobudzania jego aktyw-

     ności  i popierania tych badań,

5) opracowywanie  i upowszechnianie nowoczesnych metod naukowych,

6) organizowanie odczytów, wykładów, pokazów, itp. popularyzujących naukę,

7) utrzymywanie łączności i koordynowanie prac z istniejącymi na Pomorzu

    Zachodnim szkołami wyższymi, placówkami PAN, innymi instytucjami   

    naukowymi specjalistycznymi, muzeami oraz wszelkimi instytucjami

    mającymi cele naukowe,

8) współpraca z działającymi na terenie regionu specjalistycznymi stowarzysze-

    niami  naukowymi, jak również innymi towarzystwami naukowymi działa- 

    jącymi w Polsce,

9) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji 

    państwowej oraz podmiotami gospodarczymi na terenie regionu w zakresie

    naukowych rozwiązań  problemów wspierających w ich działalności,

          10) współpraca z władzami centralnymi, wojewódzkimi i miejskimi w sprawach

                dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego,

          11) prowadzenie działalności gospodarczej w celu finansowego wspierania

                Towarzystwa,

          12) reprezentowanie i popieranie członków Towarzystwa poprzez opiniowanie ich  przedsięwzięć naukowych.

§ 8.      Towarzystwo składa się z członków honorowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych.

§ 9.      Walne Zebranie może nadać, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, godność członka honorowego za wybitne zasługi dla Towarzystwa i dla rozwoju nauki oraz kultury   narodowej.  Dyplom członka honorowego wręczany jest uroczyście na

3

publicznym posiedzeniu Towarzystwa albo na sesji naukowej.

§ 10.    Na członka  zwyczajnego Towarzystwa może być powołany jedynie członek nadzwyczajny wykazujący się poważnym dorobkiem naukowym, popularyzatorskim               i organizacyjnym oraz udziałem w pracach Wydziału STN.

            Na członka nadzwyczajnego może być powołany pracownik naukowy wykazujący się dorobkiem naukowym i co najmniej stopniem doktora.

§ 11.1. Przyjęcia członka nadzwyczajnego dokonuje się na własną, pisemną prośbę zainteresowanego, popartą przez dwóch członków zwyczajnych lub na wniosek przynajmniej dwóch członków zwyczajnych.

        2. Na posiedzeniu Wydziału odbywa się nad wnioskiem głosowanie jawne. Do przyjęcia na członka nadzwyczajnego lub awansowanie na członka zwyczajnego wymagana jest bezwzględna większość głosów na posiedzeniu.

        3. Uchwały Wydziału o wyborze na członka nadzwyczajnego oraz o awansowaniu na członka zwyczajnego stają się prawomocne po zatwierdzeniu ich przez Zarząd zwykłą większością głosów  w głosowaniu tajnym. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zastosować inne kryteria przyjęcia na członka.

§ 12.    Członkowie Towarzystwa mają prawo do:

 1. wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa,
 2. udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa, w posiedzeniach naukowych wszystkich Wydziałów oraz w posiedzeniach administracyjnych swego Wydziału,
 3. przedstawiania prac własnych na posiedzeniach naukowych wszystkich Wydziałów oraz na międzywydziałowych sesjach naukowych,
 4. ogłaszania swoich prac przyjętych przez Wydział w wydawnictwach Towarzystwa,
 5. bezpłatnego otrzymywania sprawozdań Towarzystwa,
 6. korzystania z lokalu i urządzeń Towarzystwa.

§ 13.    Powinnością członków Towarzystwa jest:

 1. współdziałanie w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa i popieranie jego dążeń,
 2. przygotowywanie referatów z zakresu swej specjalności na zlecenie Zarządu Towarzystwa lub Prezydium Wydziału,
 3. opłacanie składek w wysokości ustalonej corocznie przez Walne(§ 27),
 4. branie udziału w posiedzeniach naukowych i administracyjnych swego Wydziału sekcji.

§ 14.    Działalność w Towarzystwie jego członków jest pracą społeczną. Za swoją pracę w organach Towarzystwa członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, poza przypadkami, gdy rodzaj wykonywanych czynności określa ich odpłatność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15.    Utrata członkostwa:

 1. członek może wystąpić z Towarzystwa na własną pisemną prośbę,
 2. członek może być uchwałą Zarządu w głosowaniu tajnym,z Towarzystwa za postępowanie niegodne członka STN, sprzeczne ze statutowymi założeniami i celami Towarzystwa. Członek wykluczony może od uchwały Zarządu odwołać się do najbliższego Walnego Zebrania, które rozstrzyga o odwołaniu                  w głosowaniu tajnym,
 3. konsekwencją uchylania się członka od obowiązku opłacania składek jest utrata członkostwa, która następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania powziętej większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie może zapaść dopiero po upływie 3 lat nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek, mimo dwukrotnego wezwania do zapłaty.

§ 16.1. Zarząd  Towarzystwa  może  nadać  godność  Instytucji  Wspierającej STN tym

urzędom, instytucjom, stowarzyszeniom lub przedsiębiorstwom, które w sposób istotny przyczyniają się do realizacji przez Towarzystwo jego zadań statutowych,              a także godność Członka Wspierającego STN sponsorom  i osobom prywatnym.

 2. Członkowie  wspierający  i przedstawiciele instytucji wspierających mają prawo

     uczestniczenia w walnym Zebraniu (bez prawa głosowania).

 3. Mogą   również uczestniczyć na posiedzeniach Wydziałów oraz sesjach między-

     wydziałowych.

§ 17.1. Towarzystwo uchwałą Walnego Zebrania powołuje Wydziały.

2. Członkowie Towarzystwa należą do poszczególnych Wydziałów – na zasadach   

określonych przez § 12 i §13 statutu.           

5

§ 18.    Wydziały odbywają posiedzenia naukowe i administracyjne. Mogą również, w porozumieniu z innymi Wydziałami, organizować sesje międzywydziałowe.

            Wydziały we własnym zakresie mogą powołać sekcje.

§ 19.    Posiedzenia naukowe Wydziałów są otwarte.

§ 20.    Przedmiotem posiedzeń naukowych Wydziału są wykłady, referaty i komunikaty naukowe, przedstawiane przez członków Towarzystwa lub zaproszone osoby.

§ 21.    Prawo udziału w posiedzeniach administracyjnych Wydziału przysługuje wszystkim członkom. W posiedzeniach tych mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Towarzystwa, jednak bez udziału w głosowaniu, o ile nie są członkami danego Wydziału. Uchwały Wydziału zapadają zwykłą większością głosów.

§ 22.    Do zadań posiedzeń administracyjnych  Wydziału należy:

 1. wybór Prezydium Wydziału w osobach: przewodniczącego, wice-przewodniczącego, sekretarza oraz redaktora naukowego,
 2. kadencja Prezydium Wydziału trwa 3 lata,
 3. w przypadku zdekompletowania Prezydium Wydziału, przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
 4. przyjmowanie członków nadzwyczajnych oraz awansowanie na członków zwyczajnych Wydziału, z zastrzeżeniem, że Zarząd Towarzystwa zatwierdzi uchwałę,
 5. sporządzanie planów działalności i planów wydawniczych Wydziałów i przed-ich Zarządowi w terminach przez niego określonych,
 6. jeżeli w ramach Wydziału działają sekcje, to kieruje nimi wiceprzewodniczący.

§ 23.    Z posiedzeń administracyjnych Wydziału sporządza się protokół zawierający porządek obrad, przebieg posiedzenia i podjęte uchwały oraz listę obecności. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Wydziału przekazuje się, wraz z wnioskami, Zarządowi Towarzystwa w ciągu 14 dni – do wiadomości i dalszej decyzji o uchwałach Wydziału wymagających zatwierdzenia przez Zarząd.

§ 24.    Naczelnym organem Towarzystwa jest Walne Zebranie.

§ 25.    Uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu są członkowie honorowi, członkowie zwyczajni oraz nadzwyczajni.

§ 26.1. Zwyczajne walne Zebranie odbywa się raz w roku, w ciągu pierwszego kwartału  roku kalendarzowego.

        2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie.

        3. O dacie Walnego Zebrania powinni być zawiadomieni pisemnie, co najmniej10 dni przed datą, wszyscy uprawnieni do udziału w zebraniu.

        4. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego zebrania spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 27.    Do zakresu kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. powoływanie członków honorowych,
 2. wybór prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego i jego zastępcy, głównego redaktora wydawnictw i jego zastępcy oraz wybór trzech członkói dwóch zastępców Komisji Rewizyjnej. Wyboru władz Towarzystwa dokonuje się spośród członków honorowych i zwyczajnych, jednakże wyboru zastępcy sekretarza generalnego, zastępcy głównego redaktora wydawnictw oraz zastępców Komisji Rewizyjnej można dokonać także spośród członków nadzwyczajnych,
 3. wybór dwóch delegatów do Zarządu spośród członków nadzwyczajnych,
 4. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy zatwierdzenia przyjęcia na członka nadzwyczajnego lub awansu na członka zwyczajnego,
 5. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok ubiegły,
 6. udzielanie Zarządowi absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwalenie przedstawionego przez Zarząd budżetu i planu działania na najbliższy rok administracyjny,
 8. ustalenie wysokości składki członkowskiej na kolejny rok kalendarzowy,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z Towarzystwa w przypad-kach określonych w § 15 ust. 2 i 3 statutu,
 10. rozporządzanie majątkiem Towarzystwa,
 11. zatwierdzanie przyjęcia przez Zarząd darowizn i zapisów,
 12. zmiana statutu Towarzystwa.

§ 28.    Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków uprawnionych do udziału w nim. Jeżeli Walne Zebranie z powodu braku wymaganego quorum nie jest prawomocne, następne Walne Zebranie, zwołane w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad, ważne jest bez względu na liczbę obecnych.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§ 29.    Uchwała o zmianie statutu wymaga większości 2/3 głosów.

§ 30.1. Zarząd Towarzystwa składa się z wybranych przez Walne Zebranie prezesa, dwóch wiceprezesów,  sekretarza generalnego, zastępcy sekretarza generalnego, głównego redaktora wydawnictw i dwóch delegatów członków nadzwyczajnych, a ponadto przewodniczących Wydziałów, których – w razie nieobecności zastępują wiceprzewodniczący lub  sekretarze Wydziałów.

2. Prezes,  wiceprezesi,  sekretarz generalny i  główny redaktor wydawnictw stanowią Prezydium Wydziału.

§ 31.1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

2. Łączenie stanowisk w Prezydium  Wydziału ze stanowiskami prezesa, wiceprezesa, sekretarza  generalnego  i jego  zastępcy,  głównego  redaktora  wydawnictw i jego zastępcy,  a  także   członka   lub  zastępcy   członka   Komisji   Rewizyjnej   –  jest niedopuszczalne.  Wybór   członka   Wydziału   na   wymienione wyżej stanowiska w   Zarządzie   lub   Komisji   Rewizyjnej  powoduje  vacat  w  składzie  Prezydium Wydziału.

3. W   razie   zdekompletowania   Zarządu  w  czasie  kadencji – wiceprezes,  zastępca sekretarza generalnego, zastępca głównego redaktora wydawnictw, przyjmuje    uprawnienia i obowiązki członka Zarządu, którego do chwili powstania Vacatu zastępował. Uzupełniające wybory do Zarządu następują na następnym Walnym Zebraniu.

§32.     Prezes Towarzystwa reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, zwołuje Walne Zebranie               i posiedzenia Zarządu, a również przewodniczy na posiedzeniach Zarządu. Podpisuje pisma na zewnątrz oraz inne dokumenty STN. Odpowiada za całokształt działalności Towarzystwa,  a  w szczególności w odniesieniu do realizowania celów Towarzystwa oraz przestrzegania przepisów statutu. W razie przeszkody zastępuje go wiceprezes. Uchwałą Zarządu można powierzyć wiceprezesom także samodzielny nadzór nad pewnymi działami działalności Towarzystwa.

§ 33.1. Sekretarz generalny:

 1. zarząmajątkiem  Towarzystwa w granicach uchwał Walnego Zebrania oraz Zarządu,
 2. poleca dokonywanie wypłat z funduszów Towarzystwa,
 3. sprawuje nadzór nad Biurem Towarzystwa,
 4. przygotowuje wspólnie z prezesem oraz głównym redaktorem wydawnictw sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa na Walne Zebranie.

2. Zarząd może część wymienionych wyżej obowiązków powierzyć na stałe zastępcy sekretarza generalnego.

§ 34.1. Główny redaktor wydawnictw:

 1. sporządza plan wydawniczy Towarzystwa na podstawie danych przez  przewodniczących Wydziałów i komitety redakcyjne,
 2. sprawuje nadzór nad szatą zewnętrzną i formą wydawnictw Towarzystwa,
 3. jest pełnomocnikiem Zarządu Towarzystwa do spraw wydawniczych.

2. Zarząd Towarzystwa może część wymienionych wyżej obowiązków powierzyć na stałe zastępcy głównego redaktora wydawnictw.

§ 35.    Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. zarządzanie majątkiem Towarzystwa, rozporządzanie funduszami oraz zaciąganie zobowiązań. Pisma ustanawiające zobowiązania Towarzystwa winny być zaopatrzone w dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza generalnego lub jego zastępcy. W sprawach dotyczących wydawnictw wymagane są dwa podpisy: sekretarza generalnego lub jego zastępcy oraz głównego redaktora wydawnictw lub jego zastępcy,
 2. rozpatrywanie wniosków Wydziału,
 3. kwalifikowanie do druku wydawnictw Towarzystwa, na wniosek głóredaktora wydawnictw oraz udzielanie zezwolenia na druk w języku obcym,
 4. wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Towarzystwa, opracowańzlecanych    przez    instytucje    państwowe   lub   inne   jednostki

gospodarki uspołecznionej za pośrednictwem STN. W przypadku podejmowania zleceń przez Towarzystwo stosuje się narzut, o którego wysokości stanowi Walne Zebranie na wniosek Zarządu,

 1. uchwalanie preliminarzy budżetowych oraz zbiorczych planów działalności,
 2. przyjmowanie darowizn i zapisów na rzecz Towarzystwa,
 3. załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Towarzystwa, o ile statut nie powierza innym organom.

§ 36.    Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby. Do ważności jego uchwał potrzebna jest obecność prezesa lub wiceprezesa, sekretarza generalnego lub jego zastępcy oraz dalszych członków w liczbie czterech. Uchwały Zarządu  zapadają zwykłą większością głosów: w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 37.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców wybranych przez Walne Zebranie na okres 3-letni spośród członków Towarzystwa.

§ 38.    Komisja Rewizyjna bada po zamknięciu roku obrachunkowego, jakim jest rok kalendarzowy – całoroczną gospodarkę finansową i księgi kasowe Towarzystwa oraz zgodność ich ze stanem funduszów i zapisami kasowymi, w szczególności również z punktu widzenia legalności i celowości, prawidłowego ściągania składek członkowskich, właściwego zużycia wszelkich dotacji na rzecz Towarzystwa, przy czym przedkłada odpowiednie wnioski Walnemu Zebraniu. Na żądanie prezesa Towarzystwa lub z własnej inicjatywy może nadto w każdej chwili poddać zbadaniu stan kasy oraz prowadzenie rachunków Towarzystwa. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy udziale co najmniej 3 członków lub jego zastępców.

§ 39.    Majątek Towarzystwa powstaje drogą  składek członkowskich, subwencji, darowizn i zapisów.

§ 40.    Wydatkowanie funduszów Towarzystwa odbywa się w granicach budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie. Z działalności finansowej Zarząd zdaje sprawę Walnemu Zebraniu.

§ 41.    Decyzje władz Towarzystwa w przedmiocie zbycia nieruchomości, wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 42.    Spory między członkami Towarzystwa mogą być rozstrzygane przez sąd polubowny, co do którego każda ze stron wybiera – spośród członków Towarzystwa – jednego sędziego (arbitra), ci zaś przewodniczącego (superarbitra). Od orzeczenia sądu polubownego nie ma odwołania.

§ 43.    Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów w obecności połowy (co najmniej) uprawnionych do udziału w nim. W razie rozwiązania Towarzystwa ostatnie Walne Zebranie zobowiązane jest do powzięcia uchwały w sprawie przeznaczenia majątku Towarzystwa  z uwzględnieniem praw przysługujących osobom trzecim na podstawie umów zawartych przez Towarzystwo. W przypadku rozwiązania Towarzystwa na mocy własnej decyzji uchwała o przekazaniu majątku wymaga zgody władzy rejestracyjnej.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat polityki cookie znajdziesz tutaj przejdź do strony.

Akceptuję cookie tej strony.

EU Cookie Directive Module Information